Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยนายปัญญาปกร วิรักขะโม และเจ้าหน้าที่ผู้ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค.การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช #งานนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33   #งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33    

[ 12-10-2566 ] Hits:41

การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ(อำเภอเดชอุดม) ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยนายปัญญาปกร วิรักขะโม และเจ้าหน้าที่ผู้ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ(อำเภอเดชอุดม) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค.การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช #งานนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33   #งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33    

[ 06-10-2566 ] Hits:65

โครงการจัดทำกระทงด้วยใบตองเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเป็นอาชีพ อบต.เมืองเดช ประจำปี 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการจัดทำกระทงด้วยใบตองเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเป็นอาชีพ อบต.เมืองเดช ประจำปี2566 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช #งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33    

[ 25-09-2566 ] Hits:95

โครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงาน บันทึกข้อตกลง (mou) สร้างสุข พัฒนาด้วยแนว 5 ส

วันที่ 22 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงาน บันทึกข้อตกลง (mou) สร้างสุข พัฒนาด้วยแนว 5 ส ระหว่าง วัดเมืองเดช วัดเทพเกษม กับองค์กรปกครองส่วนตำบลเมืองเดช ส่วนราชการ ชุมชนและสถานศึกษา ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี #งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760...

[ 25-09-2566 ] Hits:67

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ